جملات ناب از کتاب ملت عشق

این مقاله را به اشتراک بگذارید:

 

کتاب ملت عشق مملو از جملات ناب عاشقانه و عارفانه ای می‌باشد که اگر قرار بر نوشتن آنها باشد نیاز است چندین مقاله را به تک تک جملات نابِ کتاب ملت عشق اختصاص دهیم. اما اگر بخواهیم گلچینی از جملات ناب کتاب را ارائه دهیم بهتر است به چهل قاعده عشق، که توسط شمس تبریزی در فواصل زمانی مختلف بیان شده بپردازیم. 

یکی از نکات حائز اهمیت در کتاب ملت عشق استفاده از عدد اسرار آمیز چهل می‌باشد.

  • چهل سالگی اللا روبینشتاین شخصیت زن عاشق
  • چهل قانون عشق شمس که در خلال داستان روایت می شود
  • چهل شبانه روز خلوت شمس و مولانا در همان دیدار اول که یکدیگر را دیدند.

همه اشاره به اهمیت این عدد دارد.  لازم است که یادآوری کنیم عدد چهل در بسیاری از فرهنگ ها مهم است، بعنوان مثال چهل روز سوگواری پس از مرگ، چهل روزِ اول، پس از تولد نوزاد و یا رسیدن به چهل سالگی که از آن بعنوان شکوفایی درونی یاد می کنند، همه نشات گرفته از جایگاه عدد چهل در زندگی می باشد. 

یکی از جملات ناب در کتاب ملت عشق جمله زیر می باشد که عزیز زاهارا درباره عدد چهل در روز تولد چهل سالگی اللا روبینشتاین برای او می نویسد:

جملات ناب در کتاب ملت عشق در باب عدد 40

جملات ناب کتاب ملت عشق

جملات ناب از کتاب ملت عشق

  در باب 

چهل قاعده عشق شمس تبریزی

 

… جمله ناب از قائده یکم

نه در جستجوی مرشدم نه به دنبال مرید.

 انسانی که در پی اش می گردم آینه روحم است.

 همراز و همدل من.

 

… جمله ناب از قائده دوم

پیمودن راه حق نه کار دلی است نه کار عقل.

 

… جمله ناب از قائده سوم

قرآن را می توان در چهار سطر خواند

آنکه شریعت می داند، در ظاهر، صوفیان در باطن 

اولیای کامل در بطن باطن، پیغمبران و عاشقان درعمق

 

… جمله ناب از قائده چهارم

صفات خدا را می توانی در هر ذره از کائنات بیابی.

 

… جمله ناب از قائده پنجم

کمیای عقل با کمیای عشق فرق دارد.

 

… جمله ناب از قائده ششم

در دیار عشق زبان حکم نمی راند. عاشق بی زبان است.

 

… جمله ناب از قائده هفتم

فقط در آیینه انسان دیگر می توانی خودت را کاملا ببینی.

 

… جمله ناب از قائده هشتم

در این زندگی هیچگاه نا امید مشو.

 

… جمله ناب از قائده نهم

صبر کن. 

صبر کردن به معنای ماندن و انتظلر کشیدن نیست. 

به معنای آینده نگر بودن است.

 

… جمله ناب از قائده دهم

هرسفری که آغار می کنی سیاحتی به سوی درون خود بدان! 

آن که به درون خود سفر کند سرانجام ارض را طی می کند.

 

… جمله ناب از قائده یازدهم

برای آنکه « تویی» نو و تاره از تو ظهور کند

 باید برای تحمل سختی ها و دردها آماده باشی.

 

… جمله ناب از قائده  دوازدهم

عشق سفر است. 

کسی نیست که رهرو این راه شود و تغییر نکند.

 

… جمله ناب از قائده سیزدهم

مرشد حقیقی آن است

 که تو را به دیدن درون خودت و کشف کردن زیبایی های باطنت رهنمون می شود. 

نه آن که به مرید پروری مشغول شود.

 

… جمله ناب از قائده چهاردهم

تسلیم شو.

بگذار زندگی با تو جریان یابد نه بی تو.

 

… جمله ناب از قائده پانزدهم

خدا هر لحظه در حال کامل کردن ماست، چه از درون و چه از بیرون. 

اثری که انسان نام دارد در پی کمال است.

 

… جمله ناب شانزده

خدا بی نقص و کامل است،

 او را دوست داشتن آسان است.

 

… جمله ناب از قائده هفدهم

آلودگی اصلی نه در بیرون و ظاهر، بلکه در درون و دل است.

 

… جمله ناب از قائده هجدهم

شیطان مخلوقی ترسناک نیست که بیرون از ما در پی فریب دادنمان م باشد. 

باکه صدایی است در درون خودمان.

 

… جمله ناب از قائده نوزدهم

اگر چشم انتظار احترام و توجه و محبت دیگرانی، ابتداء این ها را به خودت بدهکاری. 

کسی که خودش را دوست نداشته باشد 

ممکن نیست دیگران دوستش داشته باشند.

 

… جمله ناب از قائده بیستم

اندیشیدن به پایان راه کاری بیهوده است. 

وظیفه تو فقط اندیشیدن به نخستین گامی است که برمی داری ادامه اش خود بخود می آید.

 

… جمله ناب از قائده بیست‌ویکم

به هر کدام از ما صفاتی جداگانه عطا شده است. 

اگرخدا می خواست همه عینا مثل هم باشند، بدون شک همه را مثل هم می آفرید.

 

… جمله ناب از قائده بیست‌ودوم

در این دنیا هر کاری که بکنیم، مهم نیتمان است نه صورتمان.

 

… جمله ناب از قائده بیست‌وسوم

از زیاده روی بپرهیز.

 

… جمله ناب از قائده بیست‌وچهارم

انسان اشرف مخلوقات است، 

باید در هر گام طوری رفتار کند که شایسته این مقام باشد.

 

… جمله ناب از قائده بیست‌وپنجم

فقط در آینده به دنبال بهشت و جهنم نگرد.

 

… جمله ناب از قائدهبیست‌وششم

کائنات وجودی واحد است همه چیز و همه کس با نخی نامرئی به هم بسته اند. 

مبادا آه کسی را برآوری.

 

… جمله ناب از قائده بیست‌وهفتم

این دنیا به کوه می ماند، هر فریادی که بزنی، پژواک همان را می شنوی.

 

… جمله ناب از قائده بیست‌وهشتم

نه آیندمان مشخص است، نه گذشته مان را می توانیم عوض کنیم. 

صوفی همیشه حقیقت زمان حال را در می یابد.

 

… جمله ناب از قائده بیست‌ونهم

نه بر زندگی ات حاکمی و نه محکوم آنی

 

… جمله ناب از قائده سی‌ام

عاشق عیب را نمی بیند، عیب را می پوشاند.

 

… جمله ناب از قائده سی‌ویکم

نرم کردن زره قلب. هر انسانی به شکلی نرم شدن را فرامی گیرد.

بعضی ها مرضی کشنده، بعضی دیگر درد فراق و یا از دست دادن مال. 

بلاهایی که فرصتی فراهم می آورند برای نرم کردن سختی های قلب.

 

… جمله ناب از قائده سی‌ودوم

بعضی هایمان حکمت این بلا را درک می کنیم و نرم می شویم

 بعضی هایمان اما افسوس که سخت تر از پیش می شویم.

 

… جمله ناب از قائده سی‌وسوم

همه پرده های میانتان را یکی یکی بردار تا بتوانی با عشقی خالص به خدا بپیوندی. 

قواعدی داشته باش. اما از قواعدت برای راندن دیگران، یا داوری درباره شان استفاده نکن. 

از بت ها پرهیز کم. 

ایمانت بزرگ باشد اما با ایمانت در پی بزرگی نباش.

 

… جمله ناب از قائده سی‌وچهارم

تسلیم شدن در برابر حق نه ضعف است نه انفعال. 

چنین تسلیم شدنی قوی شدن است به حداعلاء.

 

… جمله ناب از قائده سی‌وپنجم

در این زندگی فقط با تضادهاست که می توانیم پیش برویم.

مومن با منکر درونش آشنا شود. ملحد با مومن درونش.

 

… جمله ناب از قائده سی‌وششم

از حیله و دسیسه نترس. این نظام بر جزا استوار است. 

نه یک ذره خیر بی جزا می ماند نه یک ذره شر.

 

… جمله ناب از قائده سی‌وهفتم

هر چیزی زمانی دارد. ساعتی دقیق تر از ساعت خدا نیست. 

برای هر انسانی یک زمان عاشق شدن هست و یک زمان مردن.

 

… جمله ناب از قائده سی‌وهشتم

برای عوض کردن زندگیمان و تغییر دادن خودمان هیچگاه دیر نیست.

 

… جمله ناب از قائده سی‌ونهم

حتی اگر نقطه ها عوض شوند، کل همان است. کل هیچگاه دچار خلل نمی شود.

به جای هر صوفی که می میرد صوفی دیگری می زاید.

 

… جمله ناب از قائده چهلم

عمری که بی عشق بگذرد بیهوده گذشته.

 

امیدوارم بعد از آشنایی با چهل قاعده عشق با ما هم نظر باشید که اگر بنا باشد که جملاتی ناب از کتاب ملت عشق را جدا کنیم، قطعا بهترین آن در همین چهل قاعده عشق گنجانده شده است. چرا که علاوه بر عشق و عرفان، قواعد سراپا پند و اندرز، آموزش انسانیت و درست زیستن هستند. 

آخرین جمله ناب از کتاب ملت عشق فلسفه پایانی کتاب است.

«زندگی بدون عشق بی فایده است»

ملت ما ملت عشق است، طریق ما طریق عشق. در زنجیره بی پایانِ دل ها، تنها یک حلقه ایم. اگر جایی از زنجیر بگسلد، فورا حلقه ای دیگر به آن افزوده می شود. به جای هر شمس تبریزی که می رود در عصری دیگر، در مکانی دیگر، با اسمی دیگر شمسی دیگر می آید. 

یکی شمس به دنیا می آید.    یکی شمس از دنیا می رود.

 

مقالات تازه:

دیدگاه‌ها:

3 پاسخ

  1. قوانین شمس را در کتاب ملت عشق یک لوح برگزیده میبینم که در هر فرصتی به مرور آنها برمی گردم و کلی درس از آنها می گیرم.
    سپاس از فرصتی دوباره برای مرورشان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *