صفحات صبحگاهی|یادگیری و خودشناسی با نوشتن

مروری بر صفحات صبحگاهی از زبان جولیا کامرون مادامی‌که به جنگل نروید ماجراها آغاز نمی‌شود. در نوشته قبلی گفتیم برای شروع نوشتن لازم است که عادت نوشتن صفحات صبحگاهی را در خودمان پرورش دهیم. اما پیش از آن می‌خواهم در مورد تأثیرگذاری و نحوه ایجاد عادت‌ها حرف بزنم تا بهتر بتوانیم پذیرای این عادت شویم. … ادامه خواندن صفحات صبحگاهی|یادگیری و خودشناسی با نوشتن