۱ جمله‌ برای نویسنده‌ها

جمله‌ای از ایوان کلیما

ایوان کلیما

جمله‌ای از آنتوان چخوف

جمله‌ای از آنتوان چخوف

جمله‌ای از لارنس کالکاگنو

جمله‌ای از لارنس کالکاگنو

جمله‌ای از کن کیسی

جمله‌ای از کن کیسی

جمله‌ای از جولیا کامرون

جمله‌ای از جولیا کامرون